Voor in de agenda:

- Laatste wedstrijdweekend competitie: 23/24 april

25 en 26 april teamindelingstrainingen seizoen 2016-2017, dag en tijd per leeftijdscategorie volgt later. U10 en U12 teams worden ingedeeld iom coaches en trainers zonder extra trainingen.

- 27 april geen trainingen ivm Koningsdag

- 30 april deadline opzeggen lidmaatschap (zie ook item verderop in deze nieuwsbrief)

- 2, 3 en 4 mei Basketball camp Amstelveen (9 t/m 15 jaar)

- Mei: voor U14 en ouder: Streetball instuif op het pleintje Duin & Kruidberg (Westwijk) ipv trainingen in de Goudsmithal ivm eindexamens. De spelers van U10 en U12 kunnen in deze maand deelnemen aan de BCool op zaterdagochtend van 11.00 – 12.15 uur

- Streetball Masters Amsterdam 3x3: Bcool op 14 mei, jeugd vanaf U10 op 15 mei, U23 en ouder op 16 mei       

- Juni: trainingen weer binnen (in de Goudsmithal) behalve in de week van 20 t/m 22 juni ivm herexamens   

- 26 juni einde seizoens BBQ en ALV bij MBCA/Goudsmithal 

- Bcool gaat door tot 25 juni 2016 (let op geen Bcool op 30 apr, 14 mei & 21 mei ivm vakantie) 

- 2 juli sportverenigingenmarkt Stadsplein Amstelveen

Opzeggen uiterlijk 30 april a.s.

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van MBCA willen opzeggen, doe dit dan uiterlijk 30 april a.s. Daarna worden namelijk de nieuwe teams samengesteld en aangemeld bij de bond. Naast de kosten die hiervoor gemaakt worden is het voor de technische commissie (en de spelers zelf) heel fijn om ruim vóór het nieuwe seizoen te weten op welke spelers we kunnen rekenen. In juni zal er al getraind worden in de nieuwe teamsamenstellingen!

 

Hierbij nog even de betreffende tekst uit het huishoudelijk reglement:

2.3 Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen is alleen mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging, dan wel e-mail, gericht aan de ledenadministratie. Beëindiging van het lidmaatschap moet gedaan worden voor 1 mei van het lopende seizoen.

2.4 In het geval het lidmaatschap wordt beëindigd na 1 mei, maar voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dient het lid een vergoeding te betalen van €50,-. 

2.5 Indien het lidmaatschap beëindigd wordt na aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus), dan is het betreffende lid de volledige jaarcontributie verschuldigd.

2.6 Bij overgang naar een andere vereniging is een schuldvrijverklaring nodig. Het schuldvrijverklaringsformulier dient het lid op te vragen bij de NBB en op te sturen naar de Penningmeester. De verklaring wordt alleen ondertekend indien het lid tijdens het lidmaatschap aan al zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan en alle door de club in bruikleen gestelde materialen (sponsorkleding, tassen, ballen) ingeleverd zijn.

Basketball Camp Amstelveen 

Op 2, 3 en 4 mei organiseert MBCA een basketball camp voor kinderen van 9 t/m 15 jaar. 

Meer info en opgave via de website. OP = OP, laatste 15 plekken beschikbaar!

Vernieuwing website

MBCA is bezig met het vernieuwen van de wbsite, zodat deze weer aan de huidige eisen voldoet. De website wordt vooral ook makkeljker toegankelijk via tablet en telefoon,

Binnenkort gaat de nieuwe site online. In eerste instantie alleen NL-talig, maar aan de Engelstalige versie wordt gewerkt.

Gezocht 

Mooie foto’s van spelers / teams / actiefoto’s / divers.

Voor diverse MBCA publicaties zijn we op zoek naar mooie afbeeldingen. Bij gebruik vermelden we uiteraard credits. Email of message: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Important data
- 25th and 26th Try-outs 2015-2016 season for U14 and older. Specific date and times will follow later.

- April 30th: deadline to discontinue membership (see item below)

- 2, 3 en 4 May Basketball camp Amstelveen (9 t/m 15 years)

- May: for U14 and older: Streetball practice outdoor at Duin & Kruidberg (Westwijk). U10 and U12 members: BCool on Saturday’s 11.00 – 12.15 hours

- Streetball Masters Amsterdam 3x3: Bcool on May 14th, Youth on May 15th, Seniors on May 16th       

- June 1st-30th practice indoor again (Goudsmithal) except June 20th-22th due to exams   

- June 26th end of season BBQ and Annual Members Meeting at MBCA/Goudsmithal 

- Bcool continues until June 27th (No Bcool on April 30th, May 14th & May 21st because of holidays) 

- July 2nd Sportverenigingenmarkt Stadsplein Amstelveen

Terminate no later than April 30 a.s.

If you should wish to cancel your membership of MBCA, please do so no later than April 30 a.s. Thereafter new teams are composed and reported to the NBB. In addition to the costs incurred for this it is very important for the technical committee (and the players themselves) to know well ahead of the new season which players we can expect. In June, there will be practices in the new team compositions!

 

This is the relevant text from the “huishoudelijk reglement:

2.3 Termination of Membership for the next season is only possible by means of a written notice or e-mail addressed to the member administration. Termination of membership must be done before May 1 of the current season.

2.4 In the event that the membership is terminated after May 1, but before the start of the new season, the member must pay a fee of € 50, -.

2.5 If the membership is terminated after the start of the new season (August 1), then the member will owe the full year contribution.

2.6 In moving to another club is debt-free certificate required. The debt-free declaration form must be requested by the member at the NBB and send it to the Treasurer. The declaration shall be signed only if the member already / has fulfilled its financial obligations during the membership and all materials laid on loan by the club (sponsor clothing, bags, balls) are returned.

Basketball Camp Amstelveen

On May 2nd, 3rd and 4th MBCA will organize a basketball camp for children between 9 and 15 years. For more information and sign-up see the website of MBCA.

Be quick, limited spots available!

New website

MBCA is working on a new website. The new website will also by easier to read and us via phone and tablet. The new site will soon go online. At first it wil be only in Dutch (just like it is now), but we are planning to make it bi-lingual in the near future.

Wanted 

Beautiful pictures from players / teams / actionshots etc. 

To be used in MBCA publications, we are looking for good quality images. Credits will of coarse be noted when used. Please send message or email to: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Fysiotherapeute Lara Schiedon is elke maandagavond van 20:20 tot 21:10 in de Goudsmithal. Of maak een afspraak met haar voor een gratis consult

 

 

Archived Articles