Versie : 1.0
Goedgekeurd door ALV. : 21 april 2015
Van kracht per : 1 mei 2015

1       Algemeen

 

1.1       Het Huishoudelijk Reglement van MBCA heeft tot doel die zaken te regelen waarin de Statuten niet voorzien. Het Huishoudelijk Reglement is opgebouwd uit regelingen, die nodig zijn vanuit de Statuten en regelingen en besluiten voortkomend uit de Algemene Leden Vergadering.

 

1.2       Leden kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Regelement of de Gedragsregels. De statuten zijn op te vragen bij het secretariaat. Het Huishoudelijk Reglement en de Gedragsregels staan gepubliceerd op de website van de vereniging.

 

2       Lidmaatschap en beŽindiging lidmaatschap

 

2.1       Het lidmaatschap wordt aangevraagd met behulp van een aanmeldingsformulier en gaat in nadat het inschrijfgeld is ontvangen. In het geval dat een minderjarige (jonger dan achttien jaar) zich aanmeldt, dient het aanmeldingsformulier ook te worden ondertekend door de persoon die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over de minderjarige. Wedstrijdspelende spelers (WS) dienen een originele pasfoto aan te leveren bij de ledenadministratie.

 

2.2       Het bestuur is bevoegd aanmeldingen voor het lidmaatschap te weigeren. Deze weigering zal inclusief de motivatie schriftelijk door het bestuur aan betrokkene worden meegedeeld.

 

2.3       BeŽindiging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen is alleen mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging, dan wel e-mail, gericht aan de ledenadministratie. BeŽindiging van het lidmaatschap moet gedaan worden voor 1 mei van het lopende seizoen.

2.4       In het geval het lidmaatschap wordt beŽindigd na 1 mei, maar voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dient het lid een vergoeding te betalen van Ä50,-.

 

2.5       Indien het lidmaatschap beŽindigd wordt na aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus), dan is het betreffende lid de volledige jaarcontributie verschuldigd.

 

2.6       Bij overgang naar een andere vereniging is een schuldvrijverklaring nodig. Het schuldvrijverklaringsformulier dient het lid op te vragen bij de NBB en op te sturen naar de Penningmeester. De verklaring wordt alleen ondertekend indien het lid tijdens het lidmaatschap aan al zijn/haar financiŽle verplichtingen heeft voldaan en alle door de club in bruikleen gestelde materialen (sponsorkleding, tassen, ballen) ingeleverd zijn.

 

 

3       Leden

 

3.1       De vereniging kent wedstrijdspelende leden, recreanten, niet-spelende leden, ereleden en leden van verdienste.

3.1.1   Wedstrijdspelende leden (WS) zijn leden die deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde competities;

3.1.2   Recreanten (RE) zijn leden die niet uitkomen in officiŽle competities, maar wel gebruik maken van de trainingsfaciliteiten;

3.1.3   Niet-spelende leden (NS) zijn leden die niet deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde competities, maar wel door de Algemene Leden Vergadering in het bestuur zijn gekozen of door het bestuur of onderliggende commissie als kaderlid zijn aangesteld;

3.1.4   Ereleden en leden van verdienste (EL en LV) zijn personen die zich op bijzonder eervolle wijze voor de vereniging onderscheiden hebben, respectievelijk zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 

3.2       Alle onder 3.1 genoemde leden hebben het recht:

3.2.1   door middel van de Algemene Leden Vergadering controle uit te oefenen op het bestuur en de door het bestuur aangestelde commissies en kunnen zodoende invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid;

3.2.2   uit te komen in of het bezoeken van, door of namens het bestuur georganiseerde evenementen.

 

3.3       Wedstrijdspelende leden en Recreanten hebben naast de in 3.2 genoemde rechten, het recht trainingen te bezoeken die door het bestuur in verenigingsverband worden georganiseerd.

 

3.4       Wedstrijdspelende leden hebben, op grond van hun lidmaatschap bij de NBB, het recht uit te komen in door of namens de NBB georganiseerde competities. Dit mogen zij uitsluitend doen voor MBCA.

 

3.5       Alle onder 3.1 genoemde leden hebben de plicht:

a)     de reglementen van de NBB na te leven (opvraagbaar via www.basketball.nl);

b)    de reglementen, de gedragsregels en de besluiten van de vereniging na te leven (opvraagbaar via www.mbca.nl);

c)     bij aanvang van het seizoen de jaarcontributie te betalen die verbonden is aan het lidmaatschap van de vereniging;

d)    binnen ťťn maand na melding de door de vereniging in rekening gebrachte boetes of andere kosten, inclusief doorbelaste boetes van de NBB, te betalen;

e)     adreswijzigingen of wijzigingen in e-mailadres zo spoedig mogelijk mee te delen aan de ledenadministratie;

f)     op verzoek van bestuurs- of kaderleden deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn om het wedstrijdprogramma soepel te laten verlopen (onder andere bezetting jurytafel, het vervullen van scheidsrechterstaken, het uitvoeren van zaaldiensten);

g)    bij verhindering van het deelnemen aan geplande wedstrijden de daarvoor aangewezen persoon tijdig te berichten dat hij/zij verhinderd is;

h)     er van uitgaande dat het betreffende lid de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt (in principe vanaf U16), een door de vereniging georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen;

i)      er van uitgaande dat het betreffende lid de leeftijd van dertien jaar heeft bereikt (in principe vanaf U14), een door de vereniging georganiseerde scoorderscursus te volgen;

j)      wedstrijden te spelen in de door de vereniging voorgeschreven wedstrijdkleding, zoals omschreven in artikel 6;

k)     zich te houden aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen;

l)      het onder artikel 6.2 omschreven communicatieprotocol na te leven.

 

3.6       Het is leden, zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur, niet toegestaan actief betrokken te zijn bij trainingen, wedstrijden of toernooien van andere verenigingen. Door de NBB georganiseerde selectietrainingen en -wedstrijden zijn hiervan uitgezonderd.

 

3.7       Een lid heeft zich te houden aan de gangbare normen en waarden zoals deze binnen de vereniging gelden.

 

3.8       Ereprijzen die door teams worden behaald worden automatisch het eigendom van de ver-eniging. Deze prijzen worden op een daarvoor bestemde plaats in de sporthal tentoongesteld, tenzij het bestuur het nuttig oordeelt deze op een andere plaats te bewaren. Persoonlijke prijzen zijn voor het betreffende lid.

 

 

4       Ereleden of Leden van Verdienste

 

4.1       Benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste is alleen mogelijk bij besluit van de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voordracht dient plaats te vinden door het bestuur.

 

4.2       Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

 

 

5       Contributie

 

5.1       Met het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht het lid zich tot betaling van het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie. Indien het bestuur vanuit artikel 2.2 het lidmaatschap weigert, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht.

 

5.2       De hoogte van de contributie wordt bepaald per lidmaatschapcategorie, zoals omschreven in artikel 3.1, en kan verschillen voor teams die uitkomen op verschillende niveaus.

 

5.3       De contributie dient te worden voldaan voor de aanvang van het betreffende basketballseizoen volgens de door het bestuur vastgestelde betalingsregeling.

 

5.4       Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, heeft de vereniging het recht het desbetreffende lid wettelijke rente in rekening te brengen.

 

 

6       Wedstrijdkleding

 

6.1       Wedstrijdkleding is eigendom van de vereniging, leden huren de tenues en betalen borg hiervoor. De tenues mogen en moeten alleen tijdens de wedstrijdenworden gedragen, Bij inleveren van de kleding, mits in goede staat, ontvangt men de borg retour.

 

6.2       Indien de vereniging een sponsorovereenkomst is aangegaan voor een team, dan dient de sponsorkleding vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd. Indien het lid in dit gesponsorde team speelt, dan is hij/zij verplicht tijdens de wedstrijden de door de sponsor beschikbaar gestelde kleding te dragen.

 

 

7       Bestuur

 

7.1       Volgens de statuten dient het bestuur uit minimaal drie personen te bestaan. Al dan niet op voordracht van het bestuur bepaalt de Algemene Leden Vergadering de uiteindelijkegrootte en samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

1.     Voorzitter;

2.     Penningmeester;

3.     Secretaris;

4.     Algemene bestuursleden eventueel met een rol in een commissie.

 

7.2       Het bestuur dient zorg te dragen voor een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan is ter inzage voor de leden bij het secretariaat.

 

7.3       Het bestuur heeft de verplichting de leden de benodigde faciliteiten te bieden, zodat de leden de basketballsport conform de doelstellingen van de vereniging kunnen uitvoeren.

 

7.4       Het bestuur ziet erop toe dat leden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gedragsregels van de vereniging naleven.

 

 

8       Commissies

 

8.1       Commissies kunnen worden aangesteld door het bestuur. Op de Algemene Leden Vergadering maakt het bestuur de aanstelling van commissies bekend.

 

8.2       In alle commissies zit indien mogelijk ťťn lid van het bestuur, bij voorkeur in de functie van voorzitter.

 

8.3       De commissies vergaderen zo vaak zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur. Vanuit de commissievergaderingen vindt rapportage plaats naar het bestuur.

 

8.4       Het bestuur heeft altijd toegang tot de commissievergaderingen. Commissies adviseren het bestuur. Het bestuur is het enige orgaan dat beslissingsbevoegd is.

 

8.5       Door de verschillende commissies kunnen kaderleden worden aangesteld. Deze kaderleden voeren activiteiten uit binnen de vereniging onder verantwoording van de betreffende commissie, c.q. het bestuur.

 

9       Kascommissie

 

9.1       Het beheer van de penningmeester wordt tenminste eenmaal in het verenigingsjaar gecontroleerd door een kascommissie van twee leden, te benoemen door de ALV, met dien verstande dat bestuursleden in deze commissie geen zitting kunnen hebben.

9.2       De kascommissie heeft te allen tijde het recht inzage van de boeken en bescheiden te verlangen voor zover het voor de controle van het beheer van de penningmeester dienstig moet worden geacht. Het rapport of de rapporten moeten uiterlijk driemaal vierentwintig uur voor de eerstvolgende Algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend, teneinde op de Algemene vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. Alvorens de rapporten uit te brengen bespreekt de kascommissie zoveel mogelijk met het bestuur de aanmerkingen die ze omtrent het beheer mocht hebben. Indien haar bevindingen daartoe leiden doet zij het voorstel tot dechargering van de penningmeester. Voorts vergadert de kascommissie wanneer de meerderheid dit wenselijk acht of indien het bestuur dit nodig oordeelt.

9.3       Wanneer de penningmeester aftreedt, is hij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren en is de kascommissie verplicht deze controle uit te voeren. Eerst nadat hij alle onder zijn berusting zijnde eigendommen der vereniging aan het bestuur heeft overgedragen, wordt hij van zijn verantwoordelijkheid ontheven. Een en ander moet binnen een maand na datum van zijn bedanken geschieden.

 

 

10    Communicatie

 

10.1     De vereniging verstuurt periodiek Nieuwsbrieven. Hierin staat alle informatie die de leden van de club nodig hebben voor het verspelen van hun wedstrijden en het uitvoeren van de taken waarvoor leden zijn ingedeeld door de vereniging.

 

10.2     De vereniging heeft een eigen website (www.mbca.nl) met allerhande informatie over de vereniging.

 

10.3     Informatie over de vereniging mag alleen door of met toestemming van het bestuur aan derden worden verstrekt. Mondelinge, schriftelijke of internet of andersoortige elektronische communicatie uit naam van de vereniging mag alleen door of met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur plaats vinden.

 

 

11    Aansprakelijkheid

 

11.1     De NBB sluit voor alle door de vereniging bij de NBB aangemelde leden een standaard ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering af. De actuele polisvoorwaarden zijn na te lezen op de website van de NBB.

11.2     De aansprakelijkheid van de vereniging en de daarmee gepaard gaande schade beperkt zich tot de zaken die gedekt zijn door de NBB ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering.

 

11.3     De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van, en/of schade toegebracht aan eigendommen van leden.

 

 

12    Strafbepalingen vereniging

 

12.1     In het geval leden het Huishoudelijk Reglement en of de gedragsregels overtreden, heeft de vereniging de mogelijkheid strafmaatregelen aan te wenden.

 

12.2     De vereniging kent de volgende strafmaatregelen:

a)     het opleggen van geldboetes tot maximaal 10% van de verenigingscontributie, naar boven afgerond op hele euroís;

b)    het schorsen van een lid voor ťťn of meerdere wedstrijden;

c)     royement van een lid.

 

12.3     Een geldboete kan worden geheven indien:

a)     het lid de plichten zoals omschreven in artikel 3.5 niet vervult;

b)    het lid het gestelde onder artikel 3.6 en 3.7 niet naleeft.

 

12.4     Een schorsing voor ťťn of meerdere wedstrijden kan worden gegeven indien:

a)     het lid bij herhaling het Huishoudelijk Reglement en/of de gedragsregels overtreedt;

b)    het lid de contributie en of de hem/haar in rekening gebrachte boetes niet op tijd betaalt;

c)     het lid aan een training, oefen- of vriendschappelijke wedstrijd van een andere basketballvereniging deelneemt, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;

d)    het lid zich niet houdt aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen.

 

12.5     Een royement kan plaatsvinden, indien:

a)     het heffen van een geldboete en het schorsen van een of meerdere wedstrijden niet hebben kunnen voorkomen dat het lid wederom het Huishoudelijk Reglement en/of de gedragsregels overtreedt;

b)    het bestuur van mening is dat het betreffende lid zich zo buitensporig gedraagt en dat handhaving binnen de vereniging niet meer verantwoord is;

c)     het lid niet tijdig de verenigingscontributie of de uitstaande boetes betaalt

d)    Voor tot royement wordt overgegaan kan desgewenst een gesprek (hoor- en wederhoor) tussen bestuurslid en lid plaatsvinden. Bij leden jonger dan 18 jaar vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een ouder/voogd.

 

 

13    Strafbepalingen NBB

 

13.1     De NBB heeft vanuit haar Algemene Bepalingen de mogelijkheid strafmaatregelen aan te wenden indien leden het wedstrijdreglement van de NBB overtreden.

 

13.2     Door de NBB aan de vereniging opgelegde geldboetes vanuit bovengenoemd wedstrijdreglement kan door de vereniging direct worden doorbelast naar het betreffende lid. Het boetebedrag wordt daarbij verhoogd met Ä 2,50 administratiekosten.

 

13.3     De NBB informeert de leden rechtstreeks over door de tucht- en geschillencommissie van de NBB aan hen opgelegde schorsingen. De vereniging ontvangt een kopie van de NBB.

 

 

14    Protest en beroep

 

14.1     Tegen een uitspraak van een commissie of kaderlid (opgelegde boetes, schorsing) kan schriftelijk protest of beroep worden aangetekend bij het bestuur. Dit dient binnen ťťn week na schriftelijke mededeling vanuit het bestuur te zijn ontvangen door het secretariaat van de vereniging.

 

14.2     Dit protest of beroep wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.

 

 

15    Wanbetaling

 

15.1     Het lid wordt bij wanbetaling als wanbetaler aangemeld bij de NBB.

 

15.2     Om nakoming van de financiŽle verplichtingen af te dwingen kan door het bestuur een gerechtelijke invorderingsprocedure worden gestart, waarvan alle hiermee verbandhoudende kosten voor rekening van het desbetreffende lid komen.

 

 

16    Wijziging Huishoudelijk Reglement

 

16.1     Een wijzing van het Huishoudelijk Reglement kan alleen effectief gemaakt worden na formeel besluit van akkoord door de Algemene Leden Vergadering, waarbij het voorstel tot wijziging op de agenda vermeld staat. Een besluit tot wijziging moet een meerderheid van tweederde van het aantal bij de ALV aanwezige en geldig uitgebrachte stemmen hebben.

 

16.2     Door de Algemene Leden Vergadering wordt ook de ingangsdatum van de wijziging vastgesteld.

 

 

17    Slotbepaling

 

17.1     In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Huishoudelijk Reglement is op 21 april 2015 vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en is van kracht vanaf 1 mei 2015.